آیین نامه ایمنی انبارها

آیین نامه ایمنی انبارها

آیین نامه ایمنی انبارها

تهيه و تنظيم:

اداره حفاظت ايمني و بهداشت كار

الف) مقررات عمومي :

1- با توجه به نوع موادي كه در آن انبار مي شود طراحي وساخته شود.

2- ديوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء بايد از مصالح غيرقابل اشتعال ساخته شود.

3- در فواصل مناسب از ديوارهاي جانبي زه كشي گردد تا از ايجاد رطوبت جلوگيري شود.

4- انبارها بايد در نقاطي طراحي شوند كه وسيله نقليه مورد لزوم بتواند به سهولت به محوطه انبار وارد شود.

5- طراحي آن طوري باشد كه مواد درون آن در معرض عوامل جوي (نورخورشيد- باران و.... ) قرار نگيرد.

6- ساختمان انبار بايدازمصالحي ساخته شود كه در برابر زلزله و حريق مقاوم باشد.

7- كف تمام انبارها بايد بتون يا آسفالت يا سنگ فرش شود وشيب و آبروي كف محوطه طوري باشد كه آب در زير كالا جمع نشود.

8- در داخل انبارها بايد به نسبت وسعت آن برحسب مورد، دستگاههاي هواكش نصب شود تاهواي انبار مرتباٌ تهويه گردد.

9- در برابر ورود جوندگان و حيوانات حفاظت شود.

10- ازنوركافي برخوردار باشد وحتي الامكان اين روشنايي ازنورطبيعي باشد. لازم به ذكر است كه در طراحي نورگيرها بايستي طوري باشد كه از تابش مستقيم نور خورشيد به كالاها جلوگيري شود.

11- محوطه داخل انباربايد از پوشال و خاشاك و خرده چوب و كاغذ و ساير مواد زائد قابل اشتعال پاك شود.

12- ميزان ومقدارذخيره آب موردلزوم آتش نشاني وهمچنين سيم كشي برق وتناسب خط سيم هاي برق يا بار الكتريكي لازم دركليه انبارها زيرنظر متخصصين امر تعيین گردد.

13- محل انبار بايد طوري باشدكه دسترس افرادوخودروها درهنگام بارگيري موادوكالاها وهمچنين درمواقع اضطراري سريعاٌ وبه سهولت ممكن باشد.

14- به منظور پيشگيري ازآتش سوزي محوطه اطراف انبار بايستي عاري ازهرگونه بوته وعلف خشك تا 10متر باشد .

15- انبار بايد مجهزبه درب اضطراري باشد.

ب) مقررات اختصاصي :

16- ديوارها وستونهاي داخل انبار بايستي جهت افزايش ميدان ديدتاارتفاع 2 متر ازسطح زمين بارنگ هاي روشن يارنگ هاي ايمني (نوارمورب زردوسياه) رنگ آميزي شود.

17- مسير تردد وسايل چرخ داربايستي توسط خط كشي ممتد به رنگ زرد مشخص شود.

18- طراحي مسيرهاي داخلي انبار ،نحوه چسبيدن قفسه ها وكالاها بايستي طوري باشدكه :

الف) دسترسي افراد به درهاي خروجي دراسرع وقت وبه سهولت انجام پذيرد.

ب) امكان برخورد ليفتراك ووسايل نقليه به قفسه ها وكالا نباشد واين وسايل قدرت مانور داشته باشند .

ج) حتي الامكان درايجاد مسيرهاي طولاني كه به بن بست منتهي مي شود ، جلوگيري گردد.

19- جهت استقرار مسئول انبار بايستي اتاقكي شيشه اي درداخل انبار ونزديك به درب احداث گردد.

20- هرانبار مي بايستي حداقل بايكي ازوسايل ارتباطي وتلفن بي سيم باقسمتهاي مختلف خارج انبار درارتباط باشد .

21- ساختمان انبار بايد مجهزبه الكترود برق گير (صاعقه گير) استاندارد باشد.

22- سيستم برق ساني درانبار بايستي دقيقاٌ منطبق با استانداردهاي ايمني بوده وايجاد هرگونه تغيير دروضعيت شبكه برق داخل انبار منوط به اجازه كتبي مسئولين فني وايمني خواهد بود.

23- استفاده ازوسايل گرمازاي برقي درمحوطه انبارممنوع وبراي اين كاربايدازسيستم گرمايش بسته (شوفاژ ياكوئل) استفاده نمود.

24- براي تامين روشنايي مصنوعي انباربايستي حتي الامكان ازلامپهاي سقفي (چسبيده به سقف) استفاده شود. ارتفاع اين لامپهاي آويزان ازسقف بايد حداقل يك متر ازبالاترين سطح رديف كالاهاوموادموجود در قفسه بالاتر باشد.

25- هرانباربايستي مجهزبه سيستم هواكش مجهزبه حفاظ كركره اي باشد.

26- درجه حرارت ورطوبت انباربايدبطور مرتب چك شود.

27- تابلوهاي برق بايستي ازانبار خارج ودرجاي ايمن قراربگيرد.

28- جاهايي كه سيستم اطفاء حريق مي باشد بايدبه رنگ قرمز معين شود .

29- كالاهاي نامتجانس از يكديگر تفكيك شوند.

30- كليه كالاها بايستي كدبندي ومشخصات كالاروي آن برچسب شده باشد.

31- انبارهاييكه عرض آنها كمتراز20متراست عرض راهرو داخل انبار نبايداز5/1متركمترباشد. انبارهاييكه عرض آنها از20متر بيشتر باشد ،عرض راهرو كمتراز2متر نبايد باشد. وچنانچه به وسايل مكانيكي يا موتوري حمل ونقل مجهز باشد راهروي متناسب باعبور وسايل مذبور منظور خواهد شد. راهروي طولي بايد تاانتها انبارخالي ازكالا بوده ورنگ سفيدازدوطرف خط كشي ومشخص شده باشد.

32- نكات زير بايد درمورد انبار كالا رعايت گردد :

الف) انبارها بايدباتوجه به امكانات محل مجهزبه وسايل ارتباطي كافي باشند. مقامات مربوطه هم بايد دربرقراري وسايل ارتباطي انبارها تسريع نمايند وتسهيلات لازم را فرافم آورند.

ب) وسايل موتوري مخصوص رفت وامد درداخل انبارها بايدهركدام مجهزبه يك دستگاه كپسول آتش نشاني نوع مناسب باشد.

ج) كپسولهاي آتش نشاني بايددرنقاطي قرارداده شوندكه ازحرارت ونوروبرف وباران مصون باشند.

د)قرار دادن هر گونه كالا واجناس در مقابل تجهيزات اعلام واطفاء حريق ممنوع است و تجهيزات بايد قابل روئيت و دسترسي به آن آسان باشد.

ه) درهرانبار بايد حداقل يك دستگاه جعبه كمكهاي اوليه بهداشتي تعبيه وبراي مواقع اضطراري آماده ونگهداري شود.

و) شماره تلفن هاي آتش نشاني باخط درشت وخوانا دركنار كليه تلفن هاي داخل انبارنصب گردد.

ي) دراطراف باراندازها به منظوركنترل شبانه بايد روشنايي مناسبي پيش بيني شود.

33- كليه كاركنان انبارها بايد تعليمات مربوط به حفاظت ايمني وطرز كار با وسايل اوليه آتش نشاني را فراگيرند و سرپرست آتش نشاني مكلف است ترتيب آموزش كاركنان رابدهد. 34- بين سقف انبارومرتفعترين نقطه كالاي چيده شده فاصله زيربايد موجود باشد:

الف)اگر ارتفاع كالاي چيده شده از50/4 متر بيشتر باشد فاصله تاسقف حداقل 5/1متر خواهد بود.

ب) اگر ارتفاع كالاي چيده شده بين60/2تا50/4متر باشد فاصله تاسقف حداقل 1متر خواهد بود.

ج) اگر ارتفاع كالاي چيده شده كمتر از60/2متر باشد فاصله تاسقف حداقل 40سانتيمترخواهد بود.

35- درانبارهاييكه عرض آنهاكمتراز35متر باشد حداكثر سطح اشغال شده هرقسمت كالا250مترمربع وفاصله آن باقسمت ديگر1مترخواهدبود. وچنانچه عرض انبار از35متربيشترباشدحداكثر سطح اشغال شده موقت كالا 100مترمربع وفاصله آن با قسمت ديگر حداقل 2متر خواهدبود.

36- آتش زدن چوب وتخته وكاغذهاي باطله ونظايرآنهادرداخل انبارها مطلقاٌ ممنوع است.

37- همه روزه مقارن باتعطيل انبار بايدتمام محوطه انبارها ازنظرايمني بوسيله مسئول انبار دقيقاٌ بازديد ونتيجه دردفتر مخصوص ثبت شود.

38- استعمال دخانيات درمحوطه داخل وخارج انبار مطلقاٌ ممنوع وبه تعداد كافي علائم استعمال دخانيات ممنوع است بايد نصب شود.

39- درصورتيكه كف انبار هافاقد شيب وآبرو باشد به منظور انجام امور نظافت بايد كالا حداقل 5سانتيمتر باسطح زمين فاصله داشته باشد.

40- فاصله بين انبارهاي محصور وسقف باديوارهاي مجاور از هر چهارطرف نبايد از6متركمتر باشد و اين فاصله بايدازهرنوع كالاخالي نگهداري شود وبه نحويكه اتومبيل هاي آتش نشاني بتوانند درانباربه سهولت دور بزنند.

41- علاوه بررعايت مقررات عمومي انبارها بايد مجهزبه لوله كشي آب مناسب با فشار كافي وجعبه اتش نشاني باتجهيزات كامل باشند.

42- نصب دستگاههاي اعلام واطفاء حريق باتوجه به نوع و جنس كالادرانبارهااجباري است.

43- اخذ مجوزازواحد آتش نشاني وايمني جهت هرگونه عمليات فني(جوشكاري وبرشكاري و...) به منظور پيش گيري ازحوادث احتمالي الزامي است.

44- انبارهاي مواد شيميايي ودارويي ومايعات قابل اشتعال مي بايستي دريك طبقه احداث ونسبت هر100مترمربع مجهزبه 2دستگاه كپسول پودروگاز12كيلويي ويك دستگاه كپسول پودر و گاز 50 كيلويي باشد و همچنين به نسبت حجم انبارها تعداد سطل مخصوص آتش نشاني در باز محتوي ماسه خشك الك شده درمحل هاي مناسب گذاشته شود .(محاسبات طبق استاندارد NFPA 45 درمورد انبارها موارد ذيل هم بايد رعايت شود:

تعبيه دريچه هواكش مناسب دربالاي هرپارتي كالا كه از 30 متر مربع تجاوزنخواهد كرد، درسقف انباربه منظور خروج دوددرصورت بروز حريق.

نصب شيشه هاي مات يازنگ زده دردريچه هاي نورگير انبار.

نصب توري سيمي درجلوي تمام پنجره هامخصوصاٌ آنهايي كه به خارج ازانبار باز مي شوند.

 https://acgih.ir/?p=22489


/ 0 نظر / 21 بازدید